Απόφαση 94η

29/10/2012

Απόφαση 94η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 94η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΘΕΜΑ: "Aναμόρφωση πρ/σμού για την εκτέλεση του έργου βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1913/19-10-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

3. Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ             

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου     6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου 

7. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμαέθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

 

Επειδή, έχουν προκύψειανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης γιατην εκτέλεση του έργου"βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι".

 Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πίστωσης, από συγκεκριμένο Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στον οποίο αυτή είναι εγγεγραμμένη, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία της καινούριας πίστωσης.

 προτείνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

A. Τη μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

  1. Από τον Κ.Α.70/7331.002  με τίτλο «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου»  να μεταφερθεί ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδήδεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του.

Β. Επίσης, προτείνεται η ακόλουθη μεταφορά πίστωσηςαπό το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στον κάτωθι κωδικό, για την εκτέλεση του έργου "βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι" που δεν είχε προβλεφθεί:

  • Μεταφορά ποσού εξήντα χιλιάδων  ευρώ (60.000,00 €) στον  Κ.Α. 30/7333.010  με τίτλο «βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Στέφανος Σπετσιώτης δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας ο οποίος είπε ότι δεν συμφωνεί για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, διότι υπάρχει άλλος παράλληλος δρόμος που εξυπηρετεί.

O κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι δεν παίρνει θέση για το συγκεκριμένο θέμα διότι έχει ιδιοκτησίες η οικογένειά του στην περιοχή αυτή, γι΄ αυτό δηλώνει κώλυμα.

O κ. Αντιδήμαρχος καθώς και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν  υπέρ του έργου διότι εξυπηρετεί τους κατοίκους που έχουν σπίτια στην περιοχή και τους λουόμενους που κολυμπούν στην παραλία «Φασόλι», ούτως ώστε  η πρόσβαση προς αυτήν να είναι ευκολότερη.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2012, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.7/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 8301/290/7-3-2012.
  • την ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της  ανάγκης αυτής , η  οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι»

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

1. Μεταφέρει την ακόλουθη πίστωση:

  1. Από τον Κ.Α.70/7331.002  με τίτλο «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου»  να μεταφερθεί ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδήδεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του.

 

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο την ακόλουθη πίστωση:

  • Μεταφορά ποσού εξήντα χιλιάδων  ευρώ (60.000,00 €) στον  Κ.Α. 30/7333.010  του σκέλους των εξόδων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι», την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.

3. Εγκρίνει την από 25-10-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  94/2012.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες 29-10-2012

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α