Απόφαση 15η

24/04/2012

Απόφαση 15η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 1

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου "Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Οικοτροφείου".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  23η του μηνός Aπριλίου 2012 και ώρα 11 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 703/17-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2.Καλαϊτζής Παναγιώτης

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Λεοντή Ελένη

 

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού κ. Νεαμονίτη Νικολάου,  θα πρέπει να καθοριστεί νέα ημερομηνία  δημοπράτησης του έργου  "Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Οικοτροφείου" λόγω αναβολής της δημοπρασίας και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.  Συγκεκριμένα αναφέρει στην εισήγησή του τα εξής: Σύμφωνα με την αριθ. 9/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών, είχε οριστεί η 17/4/2012 ως ημερομηνία δημοπράτησης του έργου του θέματος. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απαγορεύτηκε ο απόπλους  των πλοιαρίων με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πρόσβαση στις Οινούσσες τόσο του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού όσο και κάποιων διαγωνιζομένων και ως εκ τούτου η δημοπρασία αναβλήθηκε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη :

1. τον Ν. 3852/2010

2. το άρθρο 18 της διακήρυξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει την 2α Μαΐου 2012  ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου "Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Οικοτροφείου".

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με fax στους συμμετέχοντες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  15/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 24-4-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α