Απόφαση 1η

18/01/2011

Απόφαση 1η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1η

  

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (Α74)

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 18ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 52/14-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (4) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Στέφανος Βογιατζής

1. Χαλκιά Λουκία

  1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Ευγενία

  1. Λεοντή Ελένη

3. Καλαϊτζής  Παναγιώτης

  1. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.

Προτάθηκε από την κ. Ηλιάδη Βαρβάρα δημ. Σύμβουλος της μειοψηφίας ο κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη.

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:

  1. Ο κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης  (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε 4 ψήφους

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη.  

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • την εισήγηση του προέδρου,
  • την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
  • τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
  •  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

 

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον  κ. Καλαϊτζή Παναγιώτη του Ιωάννη, ο οποίος συγκέντρωσε 4 ψήφους.

 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                             ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α