Απόφαση 2η

21/01/2011

Απόφαση 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2η

Απόσπασμα εκ του πρακτικού της  1ης   Συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ:  Περί έγκρισης και επικύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας του έργου: "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου"

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής τα πρακτικά της κατά την 28η   Δεκεμβρίου  2010 και ώρα 10:00 διενεργηθείσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου « διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου », την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι ουδεμία  ένσταση υποβλήθηκε καθώς και την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και του γεγονότος ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε ο Πρόεδρος καλεί τούτα όπως  αποφανθούν σχετικά:

Αποφασίζουν  ομόφωνα

  1. Εγκρίνουν το πρακτικό της κατά την 28ην Δεκεμβρίου 2010, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου», πρ/μού δαπάνης  40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ  κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Νικόλαος Αποστολής ως προσενεγκών ποσοστό εκπτώσεως 33,00%  επί των τιμών του τιμολογίου.
  2. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
  3. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2/2011

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα

Οινούσσες     21-1-2011

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                             Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α