Απόφαση 1η

18/01/2012

Απόφαση 1η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                           

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ         

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1η

 

Απόσπασμα εκ του πρακτικού της  1ης   Συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Οινουσσών

 

 

Θέμα: "Ψηφίσεις  υποχρεωτικών δαπανών α΄ τριμήνου 2012".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  18η  του μηνός Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 86/ 18-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Καλαϊτζής Παναγιώτης

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

     3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  και αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής:

1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει,  μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον  προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

 

Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:

α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις  συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων  κίνησης.

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές  υπηρεσίες.

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών  συμβάσεων.

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή  Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση  των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

 

 

Επειδή το οικονομικό έτος 2011 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, μπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.

 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσουμε τις κάτωθι πιστώσεις για την πληρωμή των αντίστοιχων υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες είναι  ανάγκη να πληρωθούν άμεσα.

 

Κ.Α.

ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α. ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

10-6011.001

10.827,00 €

140.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6011.002

4.527,00 €

22.186,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6011

3.531,00 €

20.500,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6051

2.047,56 €

19.000,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΚΩΝ & ΚΕΠ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6051

441,39 €

2.100,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

00-6121

17.802,50 €

80.000,00 €

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6041

3.546,27 €

60.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6041

12.586,08 €

70.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

25-6041

12.973,38 €

62.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6054

988,41 €

10.000,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6054

3.925,47 €

17.600,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

25-6054

3.607,41 €

18.000,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε

– τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ  

– το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10

– τον προϋπολογισμό του οικ.  Έτους 2011

– Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α. αντίστοιχα:ΒΟΝΝΩΞΟ-7ΒΙ, ΒΟΝΝΩΞΟ-Χ03, ΒΟΝΝΩΞΟ-2ΛΒ, ΒΟΝΝΩΞΟ-3Ρ0, ΒΟΝΝΩΞΟ-003, ΒΟΝΝΩΞΟ-ΠΘΘ, ΒΟΝΝΩΞΟ-ΖΒΠ, ΒΟΝΝΩΞΟ-Ε2Κ, ΒΟΝΝΩΞΟ-Ψ95, ΒΟΝΝΩΞΟ-ΕΕΧ, ΒΟΝΝΩΞΟ-4ΙΛ, ΒΟΝΝΩΞΟ-Τ4Ψ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει και διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεωτικές δαπάνες ως κάτωθι:

 

Κ.Α.

ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α. ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

10-6011.001

10.827,00 €

140.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6011.002

4.527,00 €

22.186,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6011

3.531,00 €

20.500,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6051

2.047,56 €

19.000,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΚΩΝ & ΚΕΠ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6051

441,39 €

2.100,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

00-6121

17.802,50 €

80.000,00 €

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6041

3.546,27 €

60.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6041

12.586,08 €

70.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

25-6041

12.973,38 €

62.000,00 €

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

10-6054

988,41 €

10.000,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

20-6054

3.925,47 €

17.600,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

25-6054

3.607,41 €

18.000,00 €

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α