Απόφαση 21η

02/09/2013

Απόφαση 21η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 21/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για την φιλοξενία ομάδος φοιτητών ομάδος φοιτητών για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των αρχείων του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2η του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11 π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1443/ 29-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Ηλιάδη  Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

        3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Χαλκιά Ευγενία

 

5.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω

 

Α/A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6433.002

Φιλοξενία ομάδος φοιτητών για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των αρχείων του Δήμου Οινουσσών

5.000,00

Α/145

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την  οποία  και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη εργασία, στο πρακτορείο SUNRISETΟURSσύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

 

Το ΧΕΠ πληρωμής θα εξοφληθεί στον δικαιούχο βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Γ.  Εγκρίνει την με Α.Δ.Α.: ΒΛ9ΡΩΞΟ-72Χ    απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 21/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

 

 

 

                         

                                                 

                                

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α