Απόφαση 21η

20/08/2015

Απόφαση 21η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                               

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ                

 

     Αριθ. Αποφ 21/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

             

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  11η του μηνός Μαίου 2015 και ώρα 11.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 340/ 7-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Χαλκιά Λουκία                  »

 

5.Ντούσλαζη Νίκη                 »

 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπή. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη .

Ο Δήμος Οινουσσών σύμφωνα με την αριθ. 38/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχθηκε συνολική επιχορήγηση ποσού 4.526,93 Ευρώ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, και σύμφωνα με τo αντίστοιχo γραμμάτιo  βεβαιώθηκε από το γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων  συνολικό ποσό 4.520,14 Ευρώ ,την  οποία παρέπεμψε στην Ο.Ε για ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την 79 /2014 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε 101653/29-12-2014 με την  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,Τμήμα διοίκησης Νομού Χίου προβλέπεται σχετική πίστωση.  

Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00/6711.000 του προϋπολογισμού έτους 2015.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό 4.520,14 € σε βάρος του    Κ.Α.  00/6711.000 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης .

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των   2.260,07 Ευρώ  στην Ενιαία  σχολική επιτροπή των Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης, και το ποσό των 2.260,07 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας  σχολικής επιτροπής των σχολείων Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 136/2015 γραμμάτιo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Εγκρίνει την από   11-5-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

3.Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα των δικαιούχων  βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α