Απόφαση 12η

19/03/2012

Απόφαση 12η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 12η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων Δ. Οινουσσών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δι.Α.Νο.Χ.ΑΕ.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15η  Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 411/ 9-3-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου            1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2. Δανιήλ Γεώργιος  του Σταματίου               2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά   Λουκία του Στεφάνου                  3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου            4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή           5. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

6. Ηλιάδη  Βαρβάρα του Ιωάννου                 6.  Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                           

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε το υπ. αριθ. 006/1-3-2012 έγγραφο της "Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτίου Χίου ΑΕ",  σύμφωνα με το οποίο  θα πρέπει να ορίσουμε έναν αντιπρόσωπο του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας προκειμένου να συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για το έτος 2012, ο οποίος δεν θα μπορεί να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                                                       

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

το άρθρο 64 του νόμου 4042/2012, τον νόμο 2190/20 περί Ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό της Δι.Α.Νο.Χ ΑΕ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει αντιπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών στην Γενική Συνέλευση της Δι.Α.Νο.Χ ΑΕ., τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιήλ.  

 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  12/2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες 19-3-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α