Απόφαση 11η

27/03/2012

Απόφαση 11η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                           

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 1

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Προέγκριση   άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λιανικής πώλησης άρτου και προϊόντων αρτοποιίας εντός καταστήματος περάτωσης και έψησης προϊόντων αρτοποιίας.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  27ην του μηνός  Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 505/22-3-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4. Ηλιάδη Βαβάρα

 

5. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο πρέπει να συζητηθεί ως επείγον. Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Σύμφωνα με το αρθ. 83 παρ. 1 α του Ν. 3852/2010 και το αρ. 80 Ν. 3463/2006 το σώμα θα πρέπει να πάρει απόφαση για την χορήγηση  ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας  του αναφερομένου στο θέμα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα, που αφορούν τις χρήσεις γής, την προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79 αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας νοσοκομείου κ.λπ., Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.

Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος και χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.

            Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007 δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον Δήμο για την ίδρυση ή εγκατάσταση καταστήματος αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι 1) η άδεια εκδίδεται από άλλη αρχή  2) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί  εντός άλλου καταστήματος για το οποίο θα χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από άλλη αρχή.

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/20100 και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του κάτωθι καταστήματος

Ιδιοκτήτης: Ζυμβραγουδάκη Αναστασία του Δημητρίου.

Χρήση: Λιανική πώληση άρτου και προϊόντων αρτοποιίας εντός καταστήματος περάτωσης και έψησης προϊόντων αρτοποιίας, στις Οινούσσες.

Η απόφαση προέγκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια αρχή.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

  Υπογραφές

 

 

 

 

 Οινούσσες   27-3-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α