Απόφαση 13η

28/02/2011

Απόφαση 13η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 13η

 

      Θέμα: Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του αιτήματος της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου περί γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση «Όρμος Πασά Νήσου Παναγιάς» Δ. Οινουσσών ν. Χίου στη θέση «Νήσος Γαβάθι» Δ. Οινουσσών ν. Χίου.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                       

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανέγνωσε την από 7-12-2010 με αριθμό πρωτ. 44360/1951 αρ. διεκπ. 937 διαβίβαση τεχνικής έκθεσης για μετεγκατάσταση μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ από τη θέση «Όρμος Πασά Νήσου Παναγιά» Δ. Οινουσσών ν. Χίου στη θέση Νήσος Γαβάθι Δ. Οινουσσών ν. Χίου.

Σύμφωνα με την ως άνω έκθεση ζητείται από το Δήμο Οινουσσών η διατύπωση γνώμης για την έκδοση απόφασης μίσθωσης του αιτούμενου θαλασσίου χώρου.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής είπε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορες πλευρές γι’ αυτό και εισηγείται την αναβολή της λήψης αποφάσεως, δεδομένου ότι ελλείπουν αρκετά απαιτούμενα στοιχεία για να λάβει ο Δήμος απόφαση.

Εν συνεχεία από το φάκελο της αιτήσεως της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανέγνωσε αποσπάσματα από την έκθεση σκοπιμότητας της μετεγκατάστασης και εισηγείται να απαντηθεί ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στέφανος Σπετσιώτης είπε ότι με την αίτηση αυτή η ΝΗΡΕΥΣ θέλει να κάνει μια ενιαία μονάδα στη θέση Γαβάθι-Γαϊδουρόνησο.

Η δημοτική σύμβουλος κα Βαρβάρα Κατσιάνου είπε ότι ήδη η περιοχή έχει επιβαρυνθεί αρκετά και έχει επιμολυνθεί συνεπώς η θέση της είναι αρνητική ως προς την μετεγκατάσταση.

Το Συμβούλιο συμφώνησε στην πρόταση του Προέδρου να ακουστούν οι απόψεις των εμπλεκόμενων με την τοπική αλιεία φορέων ήτοι του Συλλόγου Αλιέων Οινουσσών δια του Προέδρου του κ. Χιώτη Μιχάλη.

Ο κ. Μιχάλης Χιώτης είπε ότι ήδη η θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα που αιτείται μετεγκατάσταση είναι νεκρή ζώνη και η θαλάσσια ζωή δεν υπάρχει στην περιοχή αυτή. Παρότρυνε το Δημοτικό Συμβούλιο να αρνηθεί την επιπλέον επιβάρυνση της περιοχής.

Εν συνεχεία μίλησε ο Πρόεδρος των Αλιέων Χίου κ. Δημ. Ζαννίκος, ο οποίος είπε ότι πριν από 15 χρόνια καταργήθηκε η εγκατάσταση της μονάδας Μεθενίτη και ακόμη η περιοχή δεν έχει φυσικά αποκατασταθεί, αλλά είναι νεκρή ζώνη για τα ψάρια και το θαλάσσιο πλούτο. Εισηγήθηκε δε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην εγκρίνει την μετεγκατάσταση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Λυγνός είπε ότι όσα ακούστηκαν από τους αλιείς είναι ενδιαφέροντα και επιπρόσθετα ανέγνωσε ΚΥΑ σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις, που θέτουν στους ιχθυοκαλλιεργητές για την σωστή άσκηση της επιχείρησής τους. Είπε ότι έχει την εντύπωση ότι δεν τηρούνται οι κανονισμοί και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.

Η δημοτική σύμβουλος κα Λουκία Χαλκιά είπε ότι είναι αρνητική ως προς την μετεγκατάσταση και δήλωσε ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις καταγγελίες περί μετακίνησης και επέκτασης πέραν των μισθωμένων χώρων είπε ότι είχε γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετική αίτηση προς το Λιμεναρχείο Χίου για την περιοχή και ελέγχθηκε από το Λιμεναρχείο η εγκατάσταση. Είχε δε αναγνώσει σχετική έκθεση του Λιμεναρχείου η οποία έλεγε ότι οι εταιρείες ασκούν νόμιμα μέσα στις μισθωμένες εκτάσεις τις δραστηριότητές τους.

Όμως επισήμανε ότι δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση για το ζήτημα και για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να ζητήσει ο Δήμος από τα αρμόδια Υπουργεία τον έλεγχο και την επιστημονική έρευνα, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα επί του θέματος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Ευγενία Χαλκιά και κος Μιχάλης Μονιός ζήτησαν την αναβολή της συζήτησης λόγω των αντιδράσεων, που υπάρχουν και την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση των καταγγελιών περί υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Ο Πρόεδρος ρώτησε τα μέλη αν έχουν κάποια άλλη παρατήρηση ή θέλουν να μιλήσουν για το ζήτημα και αφού κήρυξε το πέρας της συζήτησης ζήτησε την λήψη αποφάσεως

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφασίζει ομόφωνα:

 

  1. την υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αναβολή λήψης αποφάσεως επί τρίμηνον επί της εν θέματι αιτήσεως της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε προσεχή συνεδρίαση του για το ζήτημα,
  2. την υποβολή αιτήσεως προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και ΥΘΥΝΑΛ για την διενέργεια επιστημονικής έρευνας και ελέγχου σχετικά με τα καταγγελλόμενα από τους αλιείς και δημοτικούς συμβούλους περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης περιβαλλοντικής καταστροφής.
  3. Την  απαίτηση επιβολής κυρώσεων και προστίμων από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές στις ιχθυοκαλλιέργειες που ρυπαίνουν τις ανατολικές παραλίες των Οινουσσών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α