Απόφαση 1η

09/01/2012

Απόφαση 1η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με τον Π.Δ. 28/80  και διενέργειας δημοπρασιών  για το έτος 2012.

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 5η του μήνα  Iανουαρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2456/30-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

2.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     2.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου

3.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                      4.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

5.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίο               5. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου     

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

     

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα, είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί  ένα θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : "Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων)", μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά. Το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με τον Π.Δ. 28/80  και διενέργειας δημοπρασιών  για το έτος 2012.

Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: σύμφωνα με τα Π.Δ. 171/87  και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ,  θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2012.

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των  Π.Δ. 171/87 και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ, και του Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών-μεταφορών κατά την διάρκεια του έτους 2012.

 

  1. Για έργα αξίας μέχρι  5.869,41 Eυρώ.ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους :

 

α) Βογιατζή Στέφανο, β) Λεοντή Ελένη ωςτακτικά μέλη και

 

α)  Χαλκιά Ευγενία, β) Χαλκιά Λουκία ως αναπληρωματικά.

 

  1. Για έργα αξίαςάνω των  5.869,41 Ευρώ  ορίζει :

α)  Κατσιάνου Βαρβάρα  ως τακτικό μέλος και

β) Λυγνό Ιωάννη  ως αναπληρωματικό μέλος και τους οριζόμενους εκάστοτε από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου, μηχανικούς ή υπομηχανικούς ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου.

 

  1. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τον ΠΔ 28/80

Ορίζει τακτικά μέλη α) Βογιατζή Στέφανο, β) Χιώτη Καλλιόπη  και γ) Μακκά  Γεώργιο.

 

  1. Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμούσύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη, μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

      Υπογραφή                  Oινούσσες 9-1-2012                   Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α