Απόφαση 29η

29/04/2011

Απόφαση 29η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 29η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

 Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών  των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  από το ΥΠΕΣΑΗΔ

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   26η του μήνα  Απριλίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 795/21-4-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Λεοντή Ελένη

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                         

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  8 μέλη, ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

 

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 3846/11599/15-3-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου , Δ/νση Δ/κού – Οικον/κού Β. Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης  & Ν.Π.,  μας γνωστοποιήθηκε ότι με την αριθμ. πρωτ. 6947/8-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους 5.432,31 Ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. την 6947/8-2-2011  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣΑΗΔ ποσού 5.432,31 € σε βάρος του  Κ.Α.  00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης.

 

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των   3.000,00 Ευρώ  στην Ενιαία  σχολική επιτροπή των Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης,  το ποσό των 2.432,31 Ευρώ στα σχολεία της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και συγκεκριμένα στην σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου το ποσό των  1.432,31 Ευρώ  και στη σχολική επιτροπή του  Νηπιαγωγείου Οινουσσών το ποσό  1.000,00 Ευρώ.

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  29/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες 29-4-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α