Απόφαση 33η

07/05/2012

Απόφαση 33η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί  ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   4η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 790/ 27-4-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                      3. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                      4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου              6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                       

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,  ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά  το αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ"  και το δεύτερο  αφορά  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ". Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

  

Θέμα : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί  ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ".

 

O κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψιν του ΔΣ το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα είπε τα εξής: με το υπ. αριθ. 20927/ 3-5-2012  έγγραφο του Δήμου Χίου , Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας   μας κοινοποιήθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί  ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ", μαζί με την αιτιολογική έκθεση και θα πρέπει   το Σώμα  να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί  ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ", μαζί με την αιτιολογική έκθεση του  ανακεφαλαιωτικού αυτού πίνακα όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία.

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     33/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                      Τα  μέλη

      Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

Οινούσσες    7-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α