Απόφαση 33η

29/04/2011

Απόφαση 33η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 33η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Συζήτηση για την υπό διαβούλευση ΚΥΑ που αφορά την έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   26η του μήνα  Απριλίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 795/21-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Λεοντή Ελένη

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  8 μέλη,

 

ο  κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι ενέγραψε στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό για τους ακόλουθους λόγους:

 

Α) Την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση των δημοτών σχετικώς με το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει αναρτήσει στη Δημόσια Διαβούλευση πρόταση Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού»,

 

Β) Το γεγονός ότι κατά καιρούς αλιείς και κάτοικοι των Οινουσσών διαμαρτύρονται για προβλήματα, τα οποία ισχυρίζονται ότι προκαλούνται από τις υφιστάμενες υδατοκαλλιέργειες στην παράκτια αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι διαμαρτυρίες αυτές έχουν πολλάκις απασχολήσει στο παρελθόν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και έχει αναπτυχθεί έντονος διάλογος,

 

Γ) Την ανάγκη να τοποθετηθεί και ο Δήμος μας στον μελετώμενο σχεδιασμό, καθώς στις περιβάλλουσες το νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών θαλάσσιες ζώνες έχουν ήδη προ 20ετίας αναπτυχθεί μονάδες υδατοκαλλιεργειών και εξακολουθούν να λειτουργούν και να παράγουν ετησίως σημαντικές ποσότητες ιχθύων.

 

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος εμφάνισε στην ειδική οθόνη προβολής το χάρτη με την προτεινόμενη χωροθέτηση για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και επεξήγησε τα σύμβολα και τις ενδείξεις του χάρτη προς κατανόηση των δημοτικών συμβούλων και των παρισταμένων πολιτών. Ακολούθως, αναφέρθηκε συνοπτικά και κατ’ άρθρο στην προτεινόμενη ΚΥΑ, στις εισηγήσεις και μελέτες, με βάση τις οποίες τα συναρμόδια Υπουργεία κατέληξαν στην προτεινόμενη ΚΥΑ και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου. Επίσης ενημέρωσε το Σώμα ότι όταν αναρτήθηκε προς Δημόσια Διαβούλευση το κείμενο της ΚΥΑ και τα συνοδεύοντα αυτό ηλεκτρονικά αρχεία, ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Οινουσσών κ. Μιχάλη Χιώτη προκειμένου να το μελετήσει το Δ.Σ. και τα μέλη του ανωτέρω συλλόγου και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.

 

Τέλος, και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, ο Πρόεδρος κ. Γ. Δανιήλ ανέφερε ότι το υπό συζήτηση θέμα συζητήθηκε προηγουμένως σε ειδική προς τούτο σύσκεψη της παράταξης της πλειοψηφίας παρουσία του Δημάρχου και αντηλλάγησαν απόψεις. Κατά την συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθεί η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή είναι αντίθετη στο προτεινόμενο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες στη περιοχή που περιβάλλει το νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών για τους ακόλουθους λόγους:

 

1) Κρίνουμε ότι εσφαλμένα η Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο χάρτης της χωροθέτησης των ΠΟΑΥ χαρακτηρίζει τις θαλάσσιες περιοχές Ν.Α. των Οινουσσών ως περιοχές «Περαιτέρω Ανάπτυξης» υδατοκαλλιεργειών, ενώ πρόκειται για περιοχές «Αρκετά Ανεπτυγμένες» με μονάδες, οι οποίες λειτουργούν περισσότερο από 20 χρόνια και συνεπώς θα έπρεπε να χαρακτηριστούν και επισήμως ως περιοχές «Αρκετά Ανεπτυγμένες» μη επιδεχόμενες περαιτέρω ανάπτυξης.

 

2) Στις ήδη λειτουργούσες μονάδες υδατοκαλλιεργειών και πέριξ αυτών, καθώς και γύρω σε ολόκληρη την θαλάσσια ζώνη, η οποία περιβάλλει τα νησιά και τις βραχονησίδες των Οινουσσών, υφίστανται περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), δηλ. λειμώνες, οι οποίοι διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την υποθαλάσσια ζωή των παράκτιων περιοχών, καθότι σταθεροποιούν τον αμμώδη και ιλυώδη πυθμένα και προσφέρουν καταφύγιο και τροφή σε πληθώρα υδρόβιων οργανισμών.

 

3) Ολόκληρη η εδαφική έκταση του Δήμου Οινουσσών έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA2000, το οποίο επιτρέπει περιορισμένες δραστηριότητες σε ξηρά και θάλασσα.

 

4) Στον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας, όπως αυτός σχεδιάστηκε, διατυπώθηκε και εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών και στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, δεν εμπεριέχεται η συγκεκριμένη αναπτυξιακή πρόταση. Ο Δήμος μας επιδιώκει, μόλις ολοκληρώσει τις υποδομές (δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, βιολογικό καθαρισμό, σωστή διαχείριση απορριμμάτων, κατασκευή κρηπιδώματος για απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και του εξωτερικού), την πολιτιστική και ήπια τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θαλάσσιος, καταδυτικός, θρησκευτικός, περιπατητικός κλπ), την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας με την επαναμπέλωση της νήσου και την παραγωγή του ονομαστού από την αρχαιότητα οίνου των Οινουσσών, την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και την προβολή της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης του τόπου.

 

Συνεπώς, η Δημοτική Αρχή αντιτίθεται στην περαιτέρω επέκταση των υπαρχουσών και την δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών, του νησιωτικού συμπλέγματος των Οινουσσών, διότι:

  • έρχεται σε αντίθεση και υπονομεύει τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας,
  • αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη του τουρισμού,
  • δεν συνάδει με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, και
  • έρχεται σε αντίθεση με  την βούληση της τοπικής κοινωνίας

 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού ανέπτυξε την ανωτέρω εισήγηση και ζήτησε την υπερψήφισή της από το Σώμα, έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους και πολίτες, που υπέβαλαν ερωτήσεις και κατέθεσαν απόψεις. Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους δημότες και φορείς να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις συνοδεύουσες την προτεινόμενη ΚΥΑ εισηγήσεις και μελέτες και να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, διότι αφορά σοβαρή προσπάθεια διευθέτησης ενός σημαντικού ζητήματος, που είναι η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας.  Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

i)Να γίνει ομόφωνα δεκτή η εισήγηση, που κατέθεσε και ανέπτυξε κατά την διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δανιήλ και η οποία αποτελεί ομόφωνη απόφαση της πλειοψηφίας για τους λόγους, που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της εισήγησης και, κυρίως, διότι η προτεινόμενη περαιτέρω ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή μας δεν εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας.

ii) Να κατατεθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω του Διαδικτύου στη Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να κοινοποιηθεί στους συναρμόδιους Υπουργούς.

 

 

iii) Να ζητηθεί από δημοτικούς συμβούλους, δημότες, κατοίκους και φορείς, καθώς και τους Οινουσσίους της διασποράς να συμμετάσχουν στην Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία λήγει στις 26 Μαΐου 2011 και να παρέχουν οι Υπηρεσίες του Δήμου κάθε δυνατή διευκόλυνση σε όσους δημότες δεν διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ώστε να ενημερωθούν για την προτεινόμενη ΚΥΑ και τις συνοδεύουσες αυτήν μελέτες και εισηγήσεις και εάν επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό   33/2011

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                         Υπογραφές

Οινούσσες 29-4-2011

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α