Απόφαση 34η

18/05/2012

Απόφαση 34η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 34η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Oρισμός εκ νέου μελών Δ.Σ. για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου .

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   16η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 933/16-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή              2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                     3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                      4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       5. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου              6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                      

                                                                       

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,  ο Αντιπρόεδρος  κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού εξήγησε την επείγουσα σημασία του θέματος, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του διαδημοτικού φορέα, ανέγνωσε στο Σώμα την παρακάτω εισήγηση της κ. Γραμματικής Αλοιμόνου , νομικού συμβούλου του Δήμου Χίου, η οποία έχει ως εξής:

Δυνάμει του ΠΔ 270/2003 ( ΦΕΚ Α, τ. 242/2003 ) συστάθηκε το "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου" και με το ίδιο π.δ. μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Χίου στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. "από τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Λιμενικού Ταμείου Χίου".

Με τις υπ' αριθ. 507/2011 κι 62/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, την αριθ. 80/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών και την αριθ. 88/2011 του Δήμου Ψαρρών και σύμφωνα με το προαναφερθέν Π.Δ. διορίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και άρχισε η λειτουργία του από 1/3/2012 , σύμφωνα και με τα έγγραφα με αριθ. πρωτ. 8312.64/03/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 3360/26-1-2012 Υπουργείου Εσωτερικών. Έκτοτε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου λειτούργησε κανονικά έχοντα λάβει σχετική απόφαση παραλαβής – παράδοσης, έχοντας κάνει την σχετική μεταβολή στην Δ.Ο.Υ Χίου και το ΙΚΑ ( Υπ/μα Χίου ) και έχοντας ψηφίσει το Διοικητικό του Συμβούλιο σειρά αποφάσεων οι οποίες, μάλιστα, έχουν ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και έχουν κριθεί απολύτως νόμιμες.

Ακολούθησε η ψήφιση του ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α 85/11-4-2012 ) όπου στο άρθρο 46 αυτού προβλέπονται τα κάτωθι: 1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν στους Δήμους με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφίπολης Σερρών", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρεβέζης", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού", "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος", "Δημοτικό Λιμενικό ???, που συγχωνεύτηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου" σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 και, ανεξαρτήτως αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συμβούλιο, δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συγκροτούν, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, τα όργανα διοίκησης των φορέων που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμοδιότητες των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 λιμενικών ταμείων, ολοκληρώνουν την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεμών δικών και συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές για κάθε λιμενικό ταμείο της παραγράφου 1. Στην έκθεση απογραφής ενσωματώνονται και τυχόν αποφάσεις της επιτροπής της επόμενης παραγράφου.

 3. Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης και δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιο εξ αυτών καθίσταται διάδοχος ως προς τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επίλυση των σχετικών αμφισβητήσεων, οι αποφάσεις της οποίας προηγούνται της έκθεσης απογραφής. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, από το οποίο μεταφέρθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι αρμοδιότητες, τους προέδρους των νέων διοικητικών συμβουλίων των Λιμενικών Ταμείων της παραγράφου 1, τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής αρχής, έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της, καθώς και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο. Στην περίπτωση που η επιτροπή συστήνεται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, καθώς και ειδικότερα θέματα λειτουργίας της ως άνω επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.  Η σύσταση και συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις της παραγράφου 7β του παρόντος.

 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του φορέα που ασκούσε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και από τον πρόεδρο του νέου διοικητικού συμβουλίου αυτών. Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός ενός (1) μηνός, με επιφύλαξη της παραγράφου 7β του παρόντος, με την οποία αφ` ενός μεν διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας των λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και αφ` ετέρου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και το ως άνω πρωτόκολλο.

5. Μέχρι την έκδοση της πράξης της προηγούμενης παραγράφου από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νομίμως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που τις ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 6. Με την έκδοση της ανωτέρω πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως, στην κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και σε πόρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιμενικών Ταμείων των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν εν όλω ή εν μέρει. Οι εκκρεμείς δίκες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν συνεχίζονται αυτοδικαίως από το οικείο λιμενικό ταμείο της παραγράφου 1, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης. Για τις εκκρεμείς δημόσιες συμβάσεις που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς, καταρτίζεται υποχρεωτικά προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, με την οποία καθορίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεύθυνση των συμβάσεων και τη χρηματοδότηση τους.

Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής μεταγράφεται ατελώς, προκειμένου για ακίνητα, στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Ομοίως, ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 7α. Το τακτικό προσωπικό που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Λιμενικά Ταμεία, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στα λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο λιμενικό ταμείο με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του λιμενικού αυτού ταμείου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε αντίστοιχες κενές και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, μετά από απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό των παραπάνω λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως ισχύει. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά του.  Η προϋπηρεσία του προσωπικού, στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, λογίζεται  ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. β. Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης, η κατανομή του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στον φορέα που ασκούσε τις αρμοδιότητες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα υγείας και έτη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α` 180), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, όσον αφορά στα Λιμενικά Ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος".

Μετά από την δημοσίευση του νόμου αυτού, άμεσα, αποστείλαμε με το με αριθ. πρωτ. 373/19-4-2012 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, τις απόψεις μας στα αρμόδια Υπουργεία, όπου αναφέραμε ότι το ΔΛΤ Χίου λειτουργούσε ήδη από 1/3/2012 νόμιμα και επομένως δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στα Λιμενικά Ταμείου του άρθ. 46 του ν. 4071/2012, δεδομένου ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις του αφορούν τα Ν.Π.Δ.Δ. που συστήθηκαν στους Δήμους και δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, δηλαδή από 11/4/2012. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας απάντησε ότι οι παρατηρήσεις μας θα ληφθούν υπ' όψιν στην εγκύκλιο που πρόκειται να εκδώσει, όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το με αριθ. πρωτ. 20203/2382/10-5-2012 ζητεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία του άρθ. 46 του ν. 4071/2012 προκειμένου να συνεχισθεί η λειτουργία των Λιμενικών Ταμείων Χίου και Σάμου. Δηλ. θα πρέπει να παρθεί νέα απόφαση που να επικυρώνει τις προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τους Δήμους Χίου, Ψαρρών και Οινουσσών ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνει έκθεση απογραφής και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, ώστε να ακολουθήσει διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και τη μεταφορά του Προσωπικού του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου τον εκ νέου ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Χίου σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 507/2011 κι 62/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, την αριθ. 80/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών και την αριθ. 88/2011 του Δήμου Ψαρρών αναφέροντας ξανά ονομαστικά τα μέλη που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δε Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου θα ορίζει ξανά με την απόφασή του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Η ίδια απόφαση θα ορίζει ξανά και την διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου

Να σημειώσουμε ότι το νέο Δ.Σ. μετά τον εκ νέου ορισμό του θα πρέπει να συγκροτηθεί ξανά σε σώμα και να ακολουθήσει τις διαδικασίες του άρθ. 46 ν. 4071/2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το άρθρο 46 του Ν. 4071/2012, την αριθ. 80/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών,  και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010

Αποφάσισε ομόφωνα

1. Επικαιροποιεί την αριθ. 80/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οινουσσών και ορίζει εκ νέου τα μέλη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου , ως εξής:

Τακτικά μέλη  τους :

 

1. Βογιατζή Στέφανο  , δημοτικό σύμβουλο.

2. Δανιήλ Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο.

3. Ηλιάδη Βαρβάρα, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας

 

 Αναπληρωματικά μέλη τους:

1. Λυγνό Ιωάννη , δημοτικό σύμβουλο.

2. Χαλκιά Λουκία, δημοτικό σύμβουλο.

3. Καλαϊτζή Παναγιώτη, δημοτικό σύμβουλο  της μειοψηφίας

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου θα ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                        Τα  μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    18-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α