Απόφαση 40η

29/06/2011

Απόφαση 40η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 40η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για  επιχορήγηση του Δήμου Οινουσσών προς τον Aθλητικό όμιλο  "Πανοινούσιος" για αθλητικές δράσειςκαι τροποποίηση  της υπ. αριθ. 31/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου"

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                       

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον  λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο  ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Mε την αριθ.31/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει την επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου "Πανοινούσσιος" με το ποσό των 9.000,00 χωρίς αναλυτικό πρ/σμό του Ομίλου. Προχωρήσαμε στη διαδικασία  απόδοσης του ποσού στον δικαιούχο όμιλο , αλλά η επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου Χίου, με την αριθ. 7/2011  πράξη μας γνωστοποίησε ότι θα πρέπει να προστεθούν και άλλα δικαιολογητικά όπως αναλυτικός πρ/σμός , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και αντίγραφο του πρ/σμού του Δήμου για τη διάθεση της συγκεκριμένης πίστωσης. 

 

          Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το 1.5% των τακτικών εσόδων του προύπολογισμού.

 

Στο Δήμο μας oAθλητικός ΄Ομιλος "Πανοινούσσιος" έχει ανάγκη από επιχορήγηση  9.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 11-4-2011 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις αθλητικές του δράσεις.

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2011 , ο οποίος έχει εγκριθεί με την αριθ. 27/2011 απόφαση του Δ.Σ. και έχει ελεγθεί  με το αριθ.  πρωτ. 5762/460/20-4-2011 έγγραφο  της Αποκ/μένης Δ/σης Αιγαίου , έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (9.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6734 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση και να διαθέσει την απαραίτητη πίστωση.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) τα άρθρα 93 και 202 του Ν.3463/06

 

2) την ανάγκη του αθλητικού ομίλου "ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α)Τροποποιεί την υπ. αριθ.31/2011 απόφαση του Δ.Σ ως εξής:

 

1)Εγκρίνει , διαθέτει και ψηφίζει  επιχορήγηση ποσού 9.000,00 ευρώ προς τον Αθλητικό όμιλο "Πανοινούσσιος", σε βάρος του Κ.Α. 00-6734 του ισχύοντα δημοτικού Πρ/σμού,  για κάλυψη εξόδων Αθλητικών δράσεων, οι οποίες συμβάλουν στην καλλιέργεια και  ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του τόπου μας με την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, στην πολιτιστική ανάπτυξη  και την πρόοδο των μελών του Ομίλου αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Οινουσσών και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή του αθλητισμού ως τρόπου ζωής και σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πρ/σμό του Αθλητικού Ομίλου "Πανοινούσσιος".

 

2)Εγκρίνει την από 23-6-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

 

3) Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα γίνει στον δικαιούχο αθλητικό σύλλογο "ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ" βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

                       Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  40/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Οινούσσες 29-6-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α