Απόφαση 42η

29/06/2011

Απόφαση 42η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 42η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: ΄Εγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων "Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2011" και ανάθεση διοργανώσεων για την υλοποίησή τους.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον  λόγο στην  κ. Ευγενία Χαλκιά , δημοτική σύμβουλο, η οποία είπε ότι  προγραμματίζουμε και φέτος να προσφέρουμε στους κατοίκους του νησιού μας ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η πατρίδα μας με όσο μπορούμε λιγότερα έξοδα   και πρότεινε τις κάτωθι:

Στις 30 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση  για παιδιά με τίτλο "ποιός θα σώσει τον πλανήτη"  σκηνοθεσία  Δήμητρας Φουντούκη, πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ.

Στις 3  Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, μουσική εκδήλωση μετά διδασκαλίας – μουσικό ταξίδι "Αιγνούσα":  Ιστορία – Θάλασσα – Πολιτισμός – Παράδοση, πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ.

 

Στις 6 Αυγούστου στην πλατεία Ναυτοσύνης εκδήλωση με σκοπό την προβολή και ανάδειξη της Ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού  μας , πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ.

 

Στις 10 Αυγούστου στο αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση με τίτλο:  "Δίδονται μαθήματα Ταγκό" σκηνοθεσία Γεωργίου Γαλάντη, πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ.

 

Στις 16 Αυγούστου στο αμφιθέατρο Οινουσσών χορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας με τίτλο "Μουσικοχορευτικό ταξίδι στα νησιά μας", διδασκαλία  Ιουλίας Λιγνού, πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ.

 

Στις 18 Αυγούστου στο αμφιθέατρο Οινουσσών συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.       

Ο Καλαϊτζής Παναγιώτης , δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας ήτοι κ. Σπετσιώτης Στέφανος, κ. Ηλιάδη Βαρβάρα και κ. Θάνος Νικόλαος καταψηφίζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα    "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2011",  λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει  και προτείνουν να γίνουν  εκδηλώσεις στο νησί μας με πρ/σμό  50.000,00 Ευρώ.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

Α.Εγκρίνει το πολιτιστικό πρόγραμμα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 με τις  κάτωθι εκδηλώσεις:

 

Στις 30 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση  για παιδιά με τίτλο "ποιός θα σώσει τον πλανήτη"  σκηνοθεσία  Δήμητρας Φουντούκη, πρ/σμού δαπάνης15.000 Ευρώ. Για τον σκοπό αυτό αποδεσμεύει το ποσό των 15.000 Ευρώ από τον Κ.Α. 10/6471.06  το οποίο και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη εκδήλωση της διοργάνωσης στον κ. Παπαντωνίου Χρήστο.

 

Στις 3 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, μουσική εκδήλωση μετά διδασκαλίας – μουσικό ταξίδι "Αιγνούσα":  Ιστορία – Θάλασσα – Πολιτισμός – Παράδοση. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζει το ποσό των 15.000 Ευρώ του Κ.Α. 10/6471.04 , αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στον κ. Σωτήρη Μπακόπουλο.

 

Στις 6 Αυγούστου στην πλατεία Ναυτοσύνης εκδήλωση με σκοπό την προβολή και ανάδειξη της Ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού  μας. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζει το ποσό των 15.000 Ευρώ του Κ.Α. 10/6471.02 , αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στον κ. Παπαντωνίου Χρήστο.

Στις 10 Αυγούστου στο αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση με τίτλο: "Δίδονται μαθήματα Ταγκό" σκηνοθεσία Γεωργίου Γαλάντη. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζει το ποσό των 15.000 Ευρώ του Κ.Α. 10/6471.03 , αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στην ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  – ΑΓΩΓΗ μη κερδοσκοπική Θ.Ο Χαρίσος.

 

Στις 16 Αυγούστου στο αμφιθέατρο Οινουσσών χορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας με τίτλο "Μουσικοχορευτικό ταξίδι στα νησιά μας", διδασκαλία  Ιουλίας Λιγνού. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζει το ποσό των 15.000 Ευρώ του Κ.Α. 10/6471.01 , αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Ιουλία Λιγνού – Σχολή χορού Νηρηίδες.

 

Στις 18 Αυγούστου στο αμφιθέατρο Οινουσσών συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζει το ποσό των 15.000 Ευρώ του Κ.Α. 10/6471.05 , αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στον κ. Παπαντωνίου Χρήστο.

 

 

Β. Εγκρίνουν τις από 24/6/2011 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  για όλες τις ανωτέρω εκδηλώσεις.

                                                                                                                                                                 ι

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  42 / 2010

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                        Υπογραφές

Οινούσσες   29-6-2011

 ακριβές αντίγραφο

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α