Απόφαση 43η

29/06/2011

Απόφαση 43η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 4

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Διοργάνωση συνεδρίου ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ "Euroclassica".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον  λόγο στην  κ. Ευγενία Χαλκιά, δημοτική σύμβουλο, η οποία είπε ότι  πρόκειται να διοργανώσουμε το συνέδριο της Ομηρικής Ακαδημίας που θα γίνει στις 11 Ιουλίου στις Οινούσσες. Οι Σύνεδροι είναι ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι, ελληνιστές και γενικότερα άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού.

 Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού θα γίνουν ομιλίες και διαλέξεις στην αίθουσα στο ΣΦΟ και στην ΑΕΝ Οινουσσών.

Θα γίνει ξενάγηση με παρουσίαση του Μουσείου  Οινουσσών, που περιλαμβάνει εκθέματα από την ιστορία του νησιού μας καθώς και στην Ιερά Μονή Οινουσσών που είναι ιστορικό μοναστήρι, προσκύνημα στον ΄Αγιο Νικόλαο, πολιούχο του νησιού μας. Θα παρασχεθεί πρωινό και γεύμα σε 100 σύνεδρους , θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα – πάπυροι.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του  N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Α.Εγκρίνει την διοργάνωση του συνεδρίου της Ομηρικής Ακαδημίας, όπως περιγράφεται στην εισήγηση της Δημοτικού Συμβούλου κ. Ευγενίας Χαλκιά, αναθέτοντας την όλη διοργάνωση στο SUNRISETOURSΑ. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ  & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε. Για τον σκοπό αυτό  ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 0064/42 του ισχύοντος δημοτικού πρ/σμού.

Β.Εγκρίνει την από 24-6-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  43 / 2011

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                        Υπογραφές

Οινούσσες   29-6-2011

 

 

 

 

ακριβές αντίγραφο

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α