Απόφαση 44η

30/05/2013

Απόφαση 44η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 44

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσών σε πολιτιστικά σωματεία για πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Στις Οινούσσες , σήμερα την   29η του μήνα   Μαϊου  2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 787/ 23-5-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Μονιός Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Θάνος Νικόλαος

6. Σπετσιώτης Στέφανος

6.  Καλαϊτζής Παναγιώτης

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το σώμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

 

Στο Δήμο μας oπολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι Οινουσσώνέχει ανάγκη από επιχορήγηση 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-4-2013 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος, αναφέρθηκε στην από 23-5-2013 αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου ΟΙΝΟΕΣΣΑ, σύμφωνα με την οποία ζητάνε  επιχορήγηση ποσού 5.000 Ευρώ για πολιτιστικές δράσεις.

 Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2013 έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6735 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) την διαλογική συζήτηση

 

2) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

 

3) την ανάγκη του σωματείου ΄΄ Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών ΄΄

4) την ανάγκη του σωματείου ΄΄ ΟΙΝΟΕΣΣΑ΄΄

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 6.000,00 ευρώ προς τα πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Β.Κατανέμει ως κάτωθι το ανωτέρω ποσό:

1. Επιχορηγεί τον «Σύλλογο Φίλοι Οινουσσών» με το ποσό των 3.000 Ευρώ για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του.

2. Επιχορηγεί τον «ΟΙΝΟΕΣΣΑ» με το ποσό των 3.000 Ευρώ για  κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με τον  προϋπολογισμό του.

Γ. Εγκρίνει την από 29-5-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

Δ. Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα γίνει στους δικαιούχους βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  44/2013

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                                Υπογραφές

                    Οινούσσες  30-5-2013          

        Ακριβές αντίγραφο

        Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                                                                                   Στέφανος    Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α