Απόφαση 47η

01/07/2013

Απόφαση 47η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 47

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Δήμου Οινουσσών για το οικονομικό έτος 2011.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   29η του μήνα   Ιουνίου 2013 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1093/ 25-6-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

 

4. Λεοντή Ελένη

 

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Χαλκιά Ευγενία

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

10.Θάνος Νικόλαος

 

11.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, αφού ενημέρωσε το σώμα  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την υπ. αριθ. 14/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2011 τα οποία έχουν ως κάτωθι και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),

                                  

    Ι. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Τελικά Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.060.624,15

737.221,35

737.221,35

0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

462.377,48

85.550,64

85.550,64

0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.418.213,98

1.418.213,98

1.418.213,98

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

2.941.215,61

2.240.985,97

2.240.985,97

0,00

 

    ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

Σύνολο Δαπανών

2.913.440,02

841.984,04

841.984,04

0,00

2.071.455,98

0,00

Αποθεματικό

27.775,59

0,00

0,00

0,00

27.775,59

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

2.941.215,61

841.984,04

841.984,04

0,00

2.099.231,57

0,00

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύνολο Εισπράξεων

Σύνολο Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο

ΤΑΚΤΙΚΑ

646.121,33

737.221,35

635.614,70

747.727,98

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

816,18

35,60

0,00

851,78

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

771.276,47

85.515,04

206.369,34

650.422,17

ΣΥΝΟΛΟ:

1.418.213,98

822.771,99

841.984,04

1.399.001,93

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθ. 163 του Ν. 3463/2006 και την 14/2013 απόφαση της Οικονομικής

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.  Την έγκριση του Απολογισμού Δήμου Οινουσσών οικονομικού έτους 2011, που σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει:

 

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Τελικά Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.060.624,15

737.221,35

737.221,35

0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

462.377,48

85.550,64

85.550,64

0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.418.213,98

1.418.213,98

1.418.213,98

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

2.941.215,61

2.240.985,97

2.240.985,97

0,00

 

    ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

Σύνολο Δαπανών

2.913.440,02

841.984,04

841.984,04

0,00

2.071.455,98

0,00

Αποθεματικό

27.775,59

0,00

0,00

0,00

27.775,59

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

2.941.215,61

841.984,04

841.984,04

0,00

2.099.231,57

0,00

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύνολο Εισπράξεων

Σύνολο Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο

ΤΑΚΤΙΚΑ

646.121,33

737.221,35

635.614,70

747.727,98

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

816,18

35,60

0,00

851,78

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

771.276,47

85.515,04

206.369,34

650.422,17

ΣΥΝΟΛΟ:

1.418.213,98

822.771,99

841.984,04

1.399.001,93

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2013

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Οινούσσες1-7-2013

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α