Απόφαση 4η

26/01/2015

Απόφαση 4η

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 4/2015

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα:  : Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2015 (ΕΚΠΟΤΑ).

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου  2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                   

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης  Λάμπρος του Παναγιώτη

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου, ότι λόγω εγκατάστασης της νέας δημοτικής αρχής θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου η εν θέματι επιτροπή και ανέφερε τα εξής : σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία δημοσιεύθηκε ο ενιαίος κανονισμός προμηθειών των Ο.Τ.Α εις  εκτέλεση των νόμων 1797/87 και 2000/91 και σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 23 και 46 της ανωτέρω Υπ απόφασης προβλέπονται και συγκροτούνται επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών των Ο.Τ.Α. Στις επιτροπές αυτές όπως προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν  τρείς δημοτικοί υπάλληλοι.Επειδή στον Δήμο Οινουσσών υπηρετούν μόνον 3 μόνιμοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών οι οποίες θα έχουνετήσια ισχύπρότεινε τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1)Καλλιόπη Χιώτη, 2)Γεώργιο Μακκά Γεώργιο και  3) Λαγό Θεόδωρο.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη τα άρθρα 23 και 46 της 11389/93 Υπ. απόφασης τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του Ν. 3852/10

 

                                                      αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη σύσταση των επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δ. Οινουσσών για το έτος 2015.

Στις επιτροπές αυτές όπου προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν τρείς δημοτικοί υπάλληλοι ως ακολούθως:

1)Καλλιόπη Χιώτη

2)Γεώργιος Μακκάς

3)Λαγός Θεόδωρος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                           

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

! � N r �[ �� ='text-align:justify;tab-stops:7.0cm;layout-grid-mode: both;punctuation-wrap:simple;text-autospace:ideograph-numeric'>Β)Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη , μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί ύστερα από κλήρωσησύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

      Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  Ακριβές απόσπασμα

 

                                                 Ο  Δήμαρχος

 

                                              Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α