Απόφαση 4η

28/02/2011

Απόφαση 4η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 4η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Οινουσσών και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

          

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

 

 

 

 

Στον ανωτέρω Δήμου πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

 • Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 337/20-5-1991 ΦΕΚ  και

. Δημοτική σχολική επιτροπή  Νηπιαγωγείου Οινουσσών η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 337/20-5-1991  ΦΕΚ

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄):  «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.»

 

Προτείνουμε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

 • τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο 
 • πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι τρείς θα προέρχονται από την πλειοψηφία ενώ οι άλλοι δύοτουλάχιστον ορίζονται  από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 • Τους διευθυντές  των Σχολείων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου.
 • Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο αυτό.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.

 

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:

-Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους προς τον Δήμο

-Κάθε είδους  εισφορές , δωρεές ,κληρονομιές , κληροδοσίες.

– Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

– Πρόσοδοι  από την περιουσία του.

 

Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε  δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου.

 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

 • την εισήγηση του προέδρου,
 • την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.3852/10
 • τις εγκύκλιους 9/2011 και 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
 • την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • το υπ’ αριθ. 337/20-5-1991   ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών
 • το υπ’ αριθ. 337/20-5-1991  ΦΕΚ με το οποίο συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία Δημοτική σχολική επιτροπή  Νηπιαγωγείου Οινουσσών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών  που συστήθηκε  με    απόφαση του Νομάρχη Χίου  (ΦΕΚ 337/20-5-1991).  

Δημοτική Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Οινουσσών που συστήθηκε με απόφαση του Νομάρχη Χίου ( ΦΕΚ 337/20-5-1991).

 

και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Οινουσσών με την επωνυμία "Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας Εκπαίδευσης" (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών).

 

2.Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α. Η διαχείριση των πιστώσεων  που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης , τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β.Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων,

γ.Η αποκατάσταση ζημιών και φθορών επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

δ.Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, σκεύη και βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα πού είναι απαραίτητα  για την λειτουργία τους και γενικότερα την λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

3.Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

 • τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
 • πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι τρείς θα προέρχονται από την πλειοψηφία ενώ οι άλλοι δύοτουλάχιστον ορίζονται  από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
 • Τους διευθυντές  των Σχολείων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου

 

 • Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο αυτό.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4.Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:

– ετήσια επιχορήγηση του Κράτους προς τον Δήμο

-Κάθε είδους  εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

– Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

– Πρόσοδοι  από την περιουσία του.

 

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.»

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Υπογραφή                                                 Υπογραφές

Οινούσσες 28-3-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α