Απόφαση 5η

26/01/2015

Απόφαση 5η

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5/2015

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

     Θέμα: Ορισμός επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενων από Δημοτικούς Συμβούλους και Δημότες για τους ακόλουθους τομείς:

Α. Περιβάλλοντος-Καθαριότητας

Β. Υγείας και κοινωνικής προστασίας

Γ. Κτηνοτροφίας-Αλιείας

Δ. Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού

Ε. Εργασίας και Απασχόλησης-Ένταξη μεταναστών

ΣΤ. Τουριστικής προβολής και Ανάπτυξης

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                          2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                         3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τιε διατάξεις του Ν. 3463/2006 με την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου συνιστώνται επιτροπές που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια ζήτησε και από τους συμβούλους της μειοψηφίας να προτείνουν τα μέλη τους στους  τομείς που περιέχονται στο εν λόγω θέμα.

 

                   Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν. 3852/2010

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί τις επιτροπές αποτελούμενες από Δημοτικούς Συμβούλους και δημότες ως εξής:

 

 Α. Περιβάλλοντος-Καθαριότητας

1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου,          σύμβουλος της πλειοψηφίας

2.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου,                       »

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου,        σύμβουλος της μειοψηφίας

4.Λάτσης Ζώης του Ηλία,                                  δημότης

5.Κούκουμιαλος Αντώνιος του Παναγιώτη               »

 

Β. Υγείας και κοινωνικής προστασίας

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ,   σύμβουλος της πλειοψηφίας      

2.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου,                         »

3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη,                               »

4.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                              »

5. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου            σύμβουλος της μειοψηφίας

6. Ντούσλατζη Ευαγγελία του Μιχαήλ                 δημότης

7. Γιακαλή Ελένη του Γεωργίου                              »

 

Γ. Κτηνοτροφίας-Αλιείας

1.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου  σύμβουλος της πλειοψηφίας

2.Μούντουλας Χρήστος του Ευάγγελου               »

3.Βογιατζής Γεώργιος του Δημητρίου             δημότης 

 

 

Δ. Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ  σύμβουλος της πλειοψηφίας

2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννης                            »

3.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου  σύμβουλος της πλειοψηφίας

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου,                          »

5. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου            σύμβουλος της μειοψηφίας

6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου,                        »

7.Ηλιάδη Κωνσταντίνα του Ιωάννη                 δημότης

8.Χιώτης Κωνσταντίνος του Αριστείδη                »

9.Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου                          »

 

Ε. Εργασίας και Απασχόλησης-Ένταξη μεταναστών

1. Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου, σύμβουλος της πλειοψηφίας

2. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                         »

3. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                        »

4.Λαιμού Κούλα                                      δημότισσα

5.Κωνσταντινίδη Σταματία                                 »

 

 

ΣΤ.Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης

1. Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου, σύμβουλος της πλειοψηφίας

2. Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ ,                    »

3. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου,                         »

4. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου,    σύμβουλος της μειοψηφίας

5. Τσουρή Δέσποινα του Στέλιου                       δημότισσα

6. Ηλιάδη Ευαγγελία του Ιωάννη                              »

7. Κουτρουμάνη Ιωάννα του Πέτρου                        »

8. Καββάδα Αικατερίνη του Νικολάου                     »

9. Λεοντής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ                δημότης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α