Απόφαση 65η

27/09/2011

Απόφαση 65η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 65η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Έγκριση σχεδίου Π.Σ. Δ. Χίου, Δ.Οινουσσών για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών. "

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   23η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1867/19-9-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Θάνος Νικόλαος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  8 μέλη, ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την συζήτηση τριών θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως 1)Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής 2) Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών ,  λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής και 3) Χαρακτηρισμό οδού από Περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα (Ατσιγγάνου)- Λειβάδα – Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί-Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερώ – Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη –Μανδράκι, λόγω λήξεως της προθεσμίας ελέγχου πληρότητας  της πρότασης για χρηματοδότηση  της πράξηςμε τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  και τον ΄Αξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Αιγαίου.

Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση σχεδίου Π.Σ. Δ. Χίου, Δ. Οινουσσών για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών.                                                                                                                               

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Χίου και Οινουσσών με αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης " ("το Έργο") από τον Κύριο του Έργου, (Δήμο Οινουσσών), στον Φορέα Υλοποίησης, (Δήμο Χίου).Αντικείμενο της Προγρ. Σύμβασης είναι να ορισθεί η Τ.Υ. Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2011 & 2012. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006, τα άρθρα 100, 278 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3852/2010

Αποφάσισε ομόφωνα

1.Εγκρίνει το σχέδιο της Προγρ. Σύμβασης της οποίας αντικείμενο είναι να ορισθεί η Τ.Υ. Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2011 & 2012

Το σχέδιο της Π.Σ. έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

''ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ''

 

Στη Χίο, σήμερα την 07/09/2011, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1.   του Δήμου Οινουσσών που εδρεύει στις Οινούσσες, Ν. Χίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως "Κύριος του Έργου"

 

2.   του Δήμου Χίου, που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 2, Χίος  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας "Φορέας Υλοποίησης"

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1.Το άρθρο 225 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει σήμερα,  

2. Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/21-2-1994), όπως ισχύει σήμερα,

3. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα, 

4. Την       /2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Οινουσσών και την       /2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Χίου με τις οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

5.Το με αριθ. πρωτ. 833/9.2.2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο της σύμβασης

 

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ορισθεί η Τ.Υ. Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2011 & 2012.

Προϊσταμένη αρχή θα είναι ο Δήμος Οινουσσών.

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2011 & 2012, έχοντας τη βοήθεια και τη στήριξη του  τεχνικού δυναμικού του  Δήμου Χίου.

 

Άρθρο 3

Περιεχόμενο της σύμβασης

 

3 .1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:

α. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

β. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης

γ. Επίλυση διαφωνιών και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης

 

Άρθρο 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

 

Στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

 

Ο Δήμος Χίου θα ορίσει την τεχνική του υπηρεσία ως διευθύνουσα υπηρεσία των έργων του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να εκτελεστούν ομαλά τα έργα των τεχνικών προγραμμάτων των ετών 2011 & 2012. Θα διαθέτει το τεχνικό προσωπικό και τεχνογνωσία για τη σύνταξη ή επίβλεψη μελετών και για την εκτέλεση των έργων και γενικότερα όπου απαιτηθεί τεχνική βοήθεια.

 

Ο Δήμος Οινουσσών θα διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση των μελετών / έργων. Θα ορίσει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Θα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, που γνωρίζει τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων και γενικότερα θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και χρηματοδότησης των μελετών και έργων.

.

Άρθρο 6

Χρονοδιάγραμμα  παροχής υπηρεσιών

 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ολοκληρωθεί μέσα στα οικονομικά έτη 2011 και 2012. Η παράταση αυτής της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, θα είναι εφικτή μετά από σχετική έγκριση και των δύο συμβαλλόμενων φορέων.

 

Άρθρο 7

Επίλυση διαφωνιών – Παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης

 

7.1. Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί Κοινή Επιτροπή που θα παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης και θα λύνει τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων

7.2. Η Κοινή επιτροπή αποτελείται από α) τον Δήμαρχο Χίου ή τον οριζόμενο από τούτον αντιδήμαρχο και β) τον Δήμαρχο  ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του, γ) Υπάλληλο του Δήμου Οινουσσών με οριζόμενο αναπληρωτή

7.3. Η Κοινή Επιτροπή προεδρεύεται από τον Δήμαρχο Χίου ή τον οριζόμενο αντιδήμαρχο και για τη λειτουργία της θα εφαρμόζονται ανάλογα οι κανόνες που ισχύουν για το Δημοτικό Συμβούλιο (σύγκλιση-απαρτία, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.). Γραμματέας της Κοινής Επιτροπής θα ορίζεται υπάλληλος  του Δήμου Χίου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Ο Δήμαρχος Χίου      Ο Δήμαρχος Οινουσσών

     

Λαμπρινούδης Πολ.      Ευάγγελος Αγγελάκος

 

2.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Οινουσσών για την υπογραφή της σύμβασης.

3.Ορίζεται ο  Αντιδήμαρχος Οινουσσών ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των διατάξεων της Προγρ. Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 65/2011

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                       υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Χίος   27/09/2011

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α