Απόφαση 73η

28/09/2012

Απόφαση 73η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 73η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμού για μεταφορά από Χίο προς Οινούσσες και επιστροφή και παροχή υπηρεσιών υδροφόρας λόγω έκτακτης ανάγκης προερχόμενης από την πυρκαγιά  της 7ης Αυγούστου 2012, που έπληξε τις Οινούσσες.

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1794/ 21-9-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ             

 1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                                

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε τα εξής:

Κατά την εκδηλωθείσα πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012 που έπληξε το νησί μας εκτάκτως έπρεπε να μεταφερθεί υδροφόρα από τη Χίο για να παράσχει τις υπηρεσίες της για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το κόστος της δαπάνης για την μεταφορά της υδροφόρας από Χίο στις Οινούσσες και επιστροφή της στη Χίο καθώς για την παροχή των υπηρεσιών που προσέφερε στις Οινούσσες ανήλθε  στο ποσό των 3.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Επειδή αυτή η δαπάνη δεν είχε προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό θα πρέπει ν΄ αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημ. Πρ/σμό, προκειμένου να εξοφληθεί η συγκεκριμένη εργασία.

Προτείνω ν΄ αποδεσμεύσουμε πίστωση ποσού 3.000,00 Ευρώ από τον Κ.Α 00-6031 (τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων) και να δημιουργήσουμε νέο κωδικό αριθμό στον Κ.Α. 00-6162.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο κάλυψη εξόδων για μεταφορά από Χίο Οινούσσες και επιστροφή και παροχή υπηρεσιών υδροφόρας λόγω έκτακτης ανάγκης προερχόμενης από πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012 που έπληξε το νησί μας. Στη συνέχεια   ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την διάθεση του ποσού των 3.000,00 Ευρώ για την  κάλυψη των εξόδων μεταφοράς από Χίο Οινούσσες και επιστροφή και παροχή υπηρεσιών υδροφόρας λόγω έκτακτης ανάγκης προερχόμενης από πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012 που έπληξε το νησί μας.

Β. Αναμορφώνει το πρ/σμό του Δήμου  χρήσης 2012 ως εξής:

Αποδευσμεύει από τον Κ.Α. 00-6031 (τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων) το ποσό των 3.000,00 Ευρώ  για κάλυψη δαπανών μεταφοράς από Χίο Οινούσσες και επιστροφή και παροχή υπηρεσιών υδροφόρας λόγω έκτακτης ανάγκης προερχόμενης από πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012 που έπληξε το νησί μας.

 Στη συνέχεια μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου το ποσό των 3.000,00 Ευρώ το οποίο εγγράφει και ψηφίζει στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 00-6162.001 του προϋπολογισμού δημιουργώντας νέο Κ.Α. για τον ανωτέρω σκοπό.

 Η εργασία θα ανατεθεί με απ΄ ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο.  

Το ΧΕΠ θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   28-9-2012                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α