Απόφαση 31η

13/09/2012

Απόφαση 31η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 3

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  11ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1721/ 7-9-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (6) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Χαλκιά Ευγενία

 

5.Λεοντή Ελένη

 

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι θα πρέπει να συζητηθεί ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος και τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθεί  το ανωτέρω θέμα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο «κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών» και είπε  ότι σύμφωνα με το υπ. αριθ.  πρωτ. 2411/17-12-2010 συμφωνητικό , το συνεχιζόμενο έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τον ΟΣΚ και από τον Δήμο Οινουσσών. Επειδή μέχρι σήμερα δεν λάβαμε την επιχορήγηση του ΟΣΚ που ανέρχεται στο ποσό των 70.000 Ευρώ, λόγω οικονομικής αδυναμίας του ΟΣΚ , η συμμετοχή του Δήμου είναι 17.367,01 Ευρώ. Προτείνω προκειμένου να εξοφληθεί ο 1ος λογαριασμός να αποδεσμεύσουμε το ποσό των 17.367,01 Ευρώ , ψηφίζοντας την σχετική πίστωση από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

 

 

            Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

70-7331.011

κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών.

 

17.367,01 Ευρώ.

Α/140

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

Γ.  Εγκρίνει την από 11-9-2012 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.

 

                      

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 31/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 13-9-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α