Απόφαση 75η

28/09/2012

Απόφαση 75η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 75η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμού για εξόφληση  τηλεφωνικών τελών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1794/ 21-9-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ           

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                                

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

 

 

                                                             

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε τα εξής:

Επειδή  η δαπάνη που είχαμε προβλέψει στον πρ/σμό δεν μπορεί να καλύψει  την εξόφληση των τηλεφωνικών τελών μέχρι τέλος του 2012 λόγω του ότι εξοθλήθηκαν σε προηγούμενο λογαριασμό του ΟΤΕ οι οφειλόμενες  καταχωρήσεις στον Χρυσό Οδηγό που ήταν ενσωματωμένες με τον λογαριασμό του ΟΤΕ, θα πρέπει ν΄ αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημ. Πρ/σμό, ενισχύοντας την σχετική πίστωση.

Προτείνω ν΄ αποδεσμεύσουμε πίστωση ποσού 3.500,00 Ευρώ από τον Κ.Α 00-6031 (τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων) και να ενισχύσουμε τον κωδικό αριθμό στον Κ.Α. 00-62.22 του σκέλους των εξόδων με τίτλο τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού. Στη συνέχεια   ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την διάθεση του ποσού των 3.500,00 Ευρώ για την  κάλυψη των εξόδων τηλεφωνικών τελών.

Β. Αναμορφώνει τον πρ/σμό του Δήμου  χρήσης 2012 ως εξής:

Αποδευσμεύει από τον Κ.Α. 00-6031 (τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων) το ποσό των 3.500,00 Ευρώ  για κάλυψη εξόδων τηλεφωνικών τελών.

 Στη συνέχεια μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου το ποσό των 3.500,00 Ευρώ το οποίο εγγράφει και ψηφίζει στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 00-6222 του προϋπολογισμού ενισχύοντας τον ανωτέρω Κ.Α. για τον ανωτέρω σκοπό.

 

Το ΧΕΠ θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   28-9-2012                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

                                        

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α