Απόφαση 83η

28/09/2012

Απόφαση 83η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 83η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Ανασυγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου  – Λυκειακών Τάξεων – ΕΠΑΛ Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1794/ 21-9-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος ενημέρωσε το Σώμα  ότι επειδή άλλαξαν οι διευθυντές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής επιτροπής, θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την ενιαία δημοτική σχολική επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  ορίζοντας τους νέους διευθυντές – πρ/μενους.

΄Υστερα από σχετική ενημέρωση και σύμφωνα με το υπ. αριθ. 4658/1-08-2012 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας  & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.Χίου,  στο Γυμνάσιο  με Λυκειακές Τάξεις Οινουσσών ορίστηκε διευθυντής ο κ. Καπητανίδης Κωνσταντίνος .

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α.Ανασυγκροτεί την Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου – Λυκειακών τάξεων και ΕΠΑΛ  Οινουσσώνως εξής:

 

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

 

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Λυγνός Ιωάννης  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), ως Αντιπρόεδρος

     3 Χαλκιά Λουκία Δημοτικός Σύμβουλος, ως Μέλος

     4.Σπετσιώτης Στέφανος  Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     5.Ηλιάδη Βαρβάρα  Δημοτικός Σύμβουλος

     6.Καπητανίδης Κωνσταντίνος Δ/ντής  του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων  Οινουσσών

     7.Μαρούκας Ιωάννης Δ/ντής  του ΕΠΑΛ Οινουσσών.

     8.Μιμίδης Αριστείδης Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με    αναπληρωτή του την Γδύση Πουλουδιά.

     9.Μεταξά Χρυσονίκη του Δημητρίου Εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων με  αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Μύγια του Περικλή.

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 Εξουσιοδοτείτον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο

 κ. Στέφανο Βογιατζή  για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  83/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες 28-9 -2012

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α