Απόφαση 84η

14/12/2011

Απόφαση 84η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 84η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: “Aποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από το ΥΠΕΣΑΗΔ.”

Στις Οινούσσες, σήμερα την   14η του μήνα  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2328/12-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Σπετσιώτης Στέφανος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  7 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους  , είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά την παύση λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Οινουσσών και το δεύτερο  αφορά  Σύναψη και καθορισμό όρων  σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

 

ΘΕΜΑ 1ο: "Aποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από το ΥΠΕΣΑΗΔ"

 

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 47856/16-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Οικον. Δ/σης ΟΤΑ ,  μας γνωστοποιήθηκε ότι με την αριθμ. πρωτ. 47855/16-11-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους3.621,54 Ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με  το υπ. αριθ. 1191 Γραμμάτιο του Γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε  το ποσό των 3.616,11 Ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. την α.π. 47855/ 16-11-2011  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣΑΗΔ ποσού 3.621,54 € και συγκεκριμένα το ποσό 3.616,11 Ευρώ, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 1191 γραμμάτιο που βεβαιώθηκε από το γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του Κ.Α.00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης .

 

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των  1.216,11 Ευρώ  στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών  το ποσό των 2.400,00 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  84/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Οινούσσες    14-12-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α