Απόφαση 85η

14/12/2011

Απόφαση 85η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 85η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση πρ/σμού με το ποσό των 4.678,00 Ευρώ για κάλυψη εισφορών ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ.”

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   14η του μήνα  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2328/12-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Σπετσιώτης Στέφανος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  7 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης , αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους, είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά την παύση λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Οινουσσών και το δεύτερο  αφορά  Σύναψη και καθορισμό όρων  σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: "Τροποποίηση πρ/σμού με το ποσό των 4.678,00 Ευρώ για κάλυψη εισφορών ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ."

Ο κ. Αντιπρόεδρος ανέφερε τα εξής: λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κάλυψης των εισφορών υπέρ του ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ θα πρέπει να  τροποποιήσουμε τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής:  Θα πάρουμε  από τον Κ.Α 10-6011.001 με τίτλο τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  το συνολικό ποσό των 4.678,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τους κάτωθι  κωδικούς αριθμούς 1)Κ.Α. 00-6056.001 με το ποσό των 3.508,50 Ευρώ  για την εξόφληση της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ  και  2) Κ.Α. 00-6056.002  με το ποσό των 1.169,50 Ευρώ για την εξόφληση της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής:

Παίρνουμε  από τον Κ.Α 10-6011.001 με τίτλο τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  το συνολικό ποσό των 4.678,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τους κάτωθι  κωδικούς αριθμούς 1)Κ.Α. 00-6056.001 με το ποσό των 3.508,50 Ευρώ  για την εξόφληση της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ  και  2) Κ.Α. 00-6056.002  με το ποσό των 1.169,50 Ευρώ για την εξόφληση της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ.

      Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  84/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες    14-12-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α