Απόφαση 8η

26/01/2015

Απόφαση 8η

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8η

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: Ορισμός διαχειριστή για τον Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Οινουσσών στην Εθνική Τράπεζα Οινουσσών για την καταβολή μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ και του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                        3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

9.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη   

              Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: με την αριθ. 24/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η τότε δημοτική αρχή ενέκρινε το άνοιγμα του λογαριασμού για την καταβολή μισθοδοσίας του Δ. Οινουσσών μέσω ΕΑΠ.(Ενιαίας αρχής πληρωμών)όπως είχε υποδείξει το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο για το άνοιγμα του ανωτέρω λογαριασμού. Λόγω του ότι  υφίσταται νέα δημοτική αρχή , θα πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή ή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκο Θεοδωράκη, να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί για τον λογαριασμό της ενιαίας αρχής πληρωμών που αποκλειστικά διαχειρίζεται από την ΕΑΠ μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., ο οποίος θα πιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω ΔΟΥ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 65 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση

                                          Αποφασίζει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή του Σωτηρίου ή τον κ. Κυριάκο Θεοδωράκη του Μιχαήλ να υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί στην εθνική Τράπεζα, υποκατάστημα Οινουσσών, για τον λογαριασμό της ενιαίας αρχής πληρωμών που αποκλειστικά διαχειρίζεται από την ΕΑΠ μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., ο οποίος θα πιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω ΔΟΥ.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

      Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α