Απόφαση 90η

14/12/2011

Απόφαση 90η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 90η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Παύση Λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) ".

Στις Οινούσσες, σήμερα την   14η του μήνα  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2328/12-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Σπετσιώτης Στέφανος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης , αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους, είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά την παύση λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Οινουσσών και το δεύτερο  αφορά  Σύναψη και καθορισμό όρων  σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

  

ΘΕΜΑ: Παύση Λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά, ο  κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Στα πλαίσια της υποχρέωσης της χώρας μας , για πλήρη αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, θα πρέπει να προβούμε σε λήψη απόφασης για τον ΧΑΔΑ που λειτουργεί ακόμη και σήμερα.

΄Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων  στη Χίο έχει ήδη κατασκευαστή ο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση "Πόδορα" στη Νότια Χίο. Σύμφωνα με την διευθύνουσα υπηρεσία του έργου η δοκιμαστική λειτουργία του, διάρκειας 6 μηνών άρχισε στις 10-12-2011.

΄Ετσι λοιπόν  και προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του στόχου της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ και στη συνέχεια  η αποκατάσταση του χώρου, παρακαλούμε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την παύση λειτουργίας του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, στη θέση "Ατσιγγάνου" Οινουσσών.

΄Ετσι θα συμμορφωθούμε σαν Δήμος με τις απαιτήσεις  του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και θα αποφύγουμε τα βαρύτατα πρόστιμα, έχοντας κάνει ένα βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τουΝ. 3463 του  2006  «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την παύση λειτουργίας του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην θέση "Ατσιγγάνου" Οινουσσών προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση  του στόχου της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ και στη συνέχεια η αποκατάσταση του χώρου. Η παύση του ΧΑΔΑ  θα γίνει ταυτόχρονα με την ημέρα έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας 6 μηνών του ΧΥΤΑ στη θέση ΄΄Πόδαρα ΄΄ Στην Νότια Χίο.

 

 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  90/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες    14-12-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α