Απόφαση 10η

28/03/2012

Απόφαση 10η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                           

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 10η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου "επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  27ην  του μηνός  Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 505/22-3-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Βογιατζής Στέφανος

1. Λεοντή Ελένη

      2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά Ευγενία

      3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

      4.Ηλιάδη Βαβάρα

 

      5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την 7/2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 8301/290/7-3-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Τμήμα διοίκησης Νομού Χίου προβλέπεται σχετική πίστωση του συνεχιζόμενου έργου, με τίτλο "επισκευή και συντήρηση δημοτικού σχολείου" το οποίο με την αριθ. 23/2011 απόφαση της Ο.Ε. και την αριθ. 16273/1411/14-10-2011 αντίστοιχη επικυρωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου ανατέθηκε στον κ. Αποστολή  Νικόλαο.

Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 23.131,40 Ευρώ  από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ σε βάρος του Κ.Α. 70/7331.014 του προϋπολογισμού έτους 2012 για την εξόφληση του ανωτέρω έργου.

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό € σε βάρος του ΚΑ 70/7331.014   για την εξόφληση  του συνεχιζόμενου έργου "επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου" από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

2.Εγκρίνει την με ΑΔΑ  B4 ΒΟΩΞΟ-ΔΛ3απόφασηανάληψηςυποχρέωσης.

3.Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου  βάσει νομίμων δικαιολογητικών

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

  Υπογραφές

 

 

 

 

Οινούσσες   28-3-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α