Απόφαση 17η

18/05/2012

Απόφαση 17η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 17η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Οινουσσών κατά τη δικάσιμο της 25-5-2012, που αφορά τη συζήτηση της από 12-5-2011 και αριθ. καταθέσεως 111/2011 αγωγής της Ειρήνης σύζ. Μ. Νταούτη κατά του Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  15ην του μηνός  Μαΐου  2012 και ώρα 12.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.902/11-5  2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Καλαϊτζής Παναγιώτης

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

    3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει οριστεί  δικάσιμος την 25η Μαΐου 2012 για την συζήτηση της από 12-5-2011 και υπ. αύξ. αρθ. καταθέσεως 111/20111 αγωγής της Ειρήνης σύζ. Μιχαήλ Νταούτη, στρεφόμενης κατά του Δήμου Οινυυσσών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου . Συνεπώς θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να  εκπροσωπήσει τον Δήμο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,      

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών κατά την συζήτηση της από 12-5-2011 και υπ. αύξ. αριθ.  καιταθέσεως 111/2011 αγωγής της Ειρήνης σύζ. Μιχαήλ Νταούτη , στρεφόμενης κατά του Δήμου Οινουσσών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου κατά τη δικάσιμο της 25-5-2012 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο ορισθεί.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2012

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες   18-5-2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α