Απόφαση 18η

18/05/2012

Απόφαση 18η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 18η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης και ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  για τον έλεγχο της απογραφής 31-12-2010 καθώς της οικονομικής χρήσης  2011.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  15η του μηνός Μαΐου 2012 και ώρα 12, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 902/11-5-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2.Καλαϊτζής Παναγιώτης

   3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Λεοντή Ελένη

 

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με την εισήγηση του Ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να ορίσει ορκωτό Λογιστή και αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης 31-12-2010 καθώς της λογιστικής χρήσης έτους 2011.  Για τον σκοπό αυτό ζητήθηκαν προσφορές από 4 εταιρείες ορκωτών ελεγκτών και ποιο συγκεκριμένα από τις εταιρείες:

1. ΣΟΛ – Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

2. Κλιάφας Στέφανος

3. Moore  Stevens

4. Deloitte

 

Οι 3 πρώτες υπέβαλαν προσφορές, ενώ η τέταρτη αρνήθηκε λοιπών ελεγκτικών υποχρεώσεών της.

Μετά από την μελέτη των διαθέσιμων αυτών προσφορών, θα πρέπει η οικονομική επιτροπή να ορίσει τον ορκωτό ελεγκτή της επιλογής της.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

Το άρθρο 4 της υπ. αριθ.74445/29-12-2010 απόφ. του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Δέχεται την προσφορά της εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ  ως συμφερότερη και ορίζει τους προτεινόμενους από την εταιρεία αυτή  ορκωτούς ελεγκτές τον κ. Βαρελά  Παναγιώτη  με ΑΜ   ΣΟΕΛ 15611, ως τακτικό     και αναπληρωτή  του τον κ. Καραολή Νικόλαο  με .ΑΜ  ΣΟΕΛ 15951, να εκδώσει πιστοποιητικό ελέγχου της έκθεσης απογραφής του Δήμου Οινουσσών καθώς και της λογιστικής χρήσης έτους 2011.

2. Ψηφίζει την  δαπάνη που βαρύνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικ. ΄Ετους 2012 και τον Κ.Α.10-4142.000 ποσού 7.000,00 Ευρώ καθώς και τις με ΑΔΑ  Β44ΓΩΞΟ-8ΩΒ /9-3-2012 και Β491ΩΞΟ-86Δ/10-5-2012,   αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  18/2012

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

 

                      

Οινούσσες  18-5 -2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α