Απόφαση 2η

09/01/2012

Απόφαση 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2012 (έκποτα)

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   5η του μήνα   Iανουαρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2456/30-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

2.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     2.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου

3.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                      4.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

5.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίο               5. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου     

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα, είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί  ένα θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : "Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων)" , μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά. Το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2012 (εκποτα)

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία δημοσιεύθηκε ο ενιαίος κανονισμός προμηθειών των Ο.Τ.Α εις  εκτέλεση των νόμων 1797/87 και 2000/91 και σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 23 και 46 της ανωτέρω Υπ απόφασης προβλέπονται και συγκροτούνται επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών των Ο.Τ.Α. Στις επιτροπές αυτές όπως προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν  τρείς δημοτικοί υπάλληλοι.

Επίσης  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  28 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης  η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται από τρείς υπαλλήλους του Δήμου  όταν απαιτούνται  δε ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα και εάν δεν διαθέτει ο Δήμος, τότε αυτοί υποδεικνύονται από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου.

Για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών οι οποίες θα έχουν ετήσια ισχύ πρότεινε τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1)Καλλιόπη Χιώτη, 2)Γεώργιο Μακκά Γεώργιο και  3) Λαγό Θεόδωρο.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη τα άρθρα 23 και 46 της 11389/93 Υπ. απόφασης τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη σύσταση των επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών και υλικών του Δ. Οινουσσών για το έτος 2012.

Στις επιτροπές αυτές όπου προβλέπεται από το άρθρο 46 και από το άρθρο 28 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης συμμετέχουν τρείς δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι θα έχουν ετήσια ισχύ ως ακολούθως:

1)Καλλιόπη Χιώτη

2)Γεώργιος Μακκάς

3)Λαγός Θεόδωρος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

      Υπογραφή               Οινούσσες   9-1-2012                      Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α