Απόφαση 32η

15/10/2012

Απόφαση 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 3

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών από πιστώσεις ΟΣΚ.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  12η του μηνός Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1854/ 8-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (6) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

      3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Λεοντή Ελένη

 

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   αναφέρθηκε στην εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο «κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών» και είπε  ότι σύμφωνα με το υπ. αριθ.  πρωτ. 2411/17-12-2010 συμφωνητικό, το συνεχιζόμενο έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τον ΟΣΚ και από τον Δήμο Οινουσσών. Με το υπ. αριθ. 0878/27-9-2012 Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Γραφείο Παρακαταθηκών Χίου, βεβαιώθηκε έκτακτο έσοδο από τον ΟΣΚ Α.Ε. για την καταβολή 1ης τμηματικής επιχορήγησης του Δήμου Οινουσσών για εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο  και Λύκειο Οινουσσών. Προκειμένου να εξοφληθεί ο 1ος λογαριασμός θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε το ποσό των 11.501,29 Ευρώ, ψηφίζοντας την σχετική πίστωση από πιστώσεις ΟΣΚ και να τροποποιήσουμε την υπ. αριθ. 31 απόφαση της Οικ. Επιτροπής.

 

 

            Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

70-7331.011

κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών.

 

11.501,29 Ευρώ.

Β4ΘΨΩΞΟ-Ν41 και Β434ΩΞΟ-7Ψ5

ΟΣΚ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

Γ.  Εγκρίνει τις  από 8-10-2012 και από 11-9-2012 αποφάσεις  αναλήψεις υποχρέωσης.

Δ. Τροποποιεί την υπ. αριθ. 31/2012 απόφ. της Ο.Ε.

                      

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 32/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες  15-10-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α