Απόφαση 35η

08/11/2011

Απόφαση 35η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 35η       

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  10ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της 147/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χίου εκδοθείσης επί της αιτήσεως του Γεωργίου Ζαφείρη κατά του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  8ην του μηνός  Νοεμβρίου  2011 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.2114 /3-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λεοντή Ελένη

2. Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5. Καλαϊτζής  Παναγιώτης

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την αριθ. 147/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου  εκδοθείσης επί της αιτήσεως του Γεωργίου Ελευθ. Ζαφείρη κατά του Δήμου Οινουσσών και είπε ότι θα πρέπει να διορίσουμε  πληρεξούσιο Δικηγόρο  για την άσκηση εφέσεως κατά της απόφασης αυτής

 

 

 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η κ. Βαρβάρα Ηλιάδη, δημοτική σύμβουλος της μειοψη-φίας, η οποία προτείνει να γίνει κάποια νέα συμφωνία μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του κ. Ζαφείρη και δεν συμφωνεί να ασκηθεί έφεσις.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ ιε του Ν. 3852/10,      

                                      

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου,  για την άσκηση εφέσεως κατά της 147/2011αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χίου εκδοθείσης επί της αιτήσεως του Γεωργίου Ελευθερ. Ζαφείρη κατά του Δήμου Οινουσσών.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες  8 Νοεμβρίου 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α