Απόφαση 3η

11/03/2011

Απόφαση 3η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης καθορισμού τελών ύδρευσης (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010)

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου  2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.323/4-3-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

4. Ηλιάδη Βασρβάρα

 

5. Λεοντή Ελένη

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών   εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οινουσσών, λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προτείνει τις εξής τιμές των τελών ύδρευσης.

 

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού :

•        ετήσιο  πάγιο                                              48 €

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού:  ετήσιο πάγιο                                        20 €

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

•        Από 0 κυβικά έως 40 κυβικά                     0,70 €

•        Από 40 κυβικά έως 70 κυβικά                   0,90 €

•        Από 70 κυβικά  έως 100 κυβικά                1,10 €

•        Από 100 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                 20 €

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο κάθε εξάμηνο.

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της:  

  • το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10
  • άρθρο 202 Ν.3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  την επιβολή τελών ως εξής:

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού :

•        ετήσιο  πάγιο                                              48 €

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού :  ετήσιο πάγιο                                        20 €

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

 

•        Από 0 κυβικά έως 40 κυβικά                     0,70 €

•        Από 40 κυβικά έως 70 κυβικά                   0,90 €

•        Από 70 κυβικά  έως 100 κυβικά                1,10 €

•        Από 100 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                 20 €

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο κάθε εξάμηνο.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α