Απόφαση 40η

15/10/2012

Απόφαση 40η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ       

Αριθ. Αποφ.: 40η

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Οινουσσών στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης (μεταβατική έδρα Χίου) την 26-10-2012 ή σε κάθε μεταναβολή κατά την εκδίκαση της από 31-8-2010 προσφυγής του Δήμου Οινουσσών κατά του ΙΚΑ  και κατά της υπ. αρι 166/2010 αποφάσεως της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπ. Υπο/τος ΙΚΑ Χίου.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  12η του μηνός Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1854/ 8-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (6) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

     3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Λεοντή Ελένη

 

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη και είπε τα εξής επειδή πρέπει να εκπροσωπηθεί ο Δήμος Οινουσσών και να υποστηρίξει την προσφυγή του  για το ανωτέρω θέμα θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να αναλάβει αυτήν την υπόθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,    

 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης (μεταβατική έδρα Χίου) την 26-10-2012 ή σε κάθε μεταναβολή κατά την εκδίκαση της από 31-8-2010 προσφυγής του Δήμου Οινουσσών κατά του ΙΚΑ  και κατά της υπ. αρι 166/2010 αποφάσεως της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπ. Υπο/τος ΙΚΑ Χίου.

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  40/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Οινούσσες  15-10-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α