Απόφαση 49η

12/11/2012

Απόφαση 49η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                            

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ            

     Αριθ.Αποφ 49/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  13ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: «Εγκριση τεχν. Προδ/φών και καθορισμός όρων δημοπράτησης – ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση της προμήθειας ενός οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της τεχν. υπηρεσίας του Δήμου».

Στις Οινούσσες  σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Μαρίας Π. Λαιμού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.1977 / 6-11-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

6. Λεοντή Ελένη

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής  τα εξής:

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N.3463/06, οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις…..»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.»

 

Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια ενός οχήματος 4Χ4 της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 25.000 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2012  και στον Κ.Α.70/7132.001 με τίτλο προμήθεια οχήματος 4Χ4 προβλέπεται πίστωση ύψους 25.000. ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης  και του όρους του διαγωνισμού αυτού για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, της ανωτέρω προμήθειας.

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 4 του 2286/95

2) τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙOMΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ

1

Όχημα

Πετρελαιοκίνητο

Τύπου pick-up

      τεμάχιο

      1

    25.000 Ευρώ

 

2)  Ψηφίζει πίστωση 25.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.70/7132.001 του προϋπολογισμού του έτους 2012                                                                        

3) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

4) Καθορίζει τους  όρους πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη.

    

Γ.  Εγκρίνει την από 9-11-2012  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2012

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

Οινούσσες  12  Νοεμβρίου 2012

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α